MENU
konwojekonwoje
Przewóz wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów o wysokiej wartość to działania podejmowane przez specjalistyczne konwoje. Zadania te wymagają odpowiedzialnego podejścia i są realizowane przez profesjonalne ekipy konwojentów, które skutecznie chronią ww. aktywa przed kradzieżą lub zniszczeniem. Konwojowanie odbywa się na zasadzie inkasa, według wcześniej ustalonych procedur zabezpieczających. Zlecone nam zadania są zawsze wykonywane z należytą starannością i w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa, normy oraz przepisy. W pracy korzystamy z floty pojazdów, które są przystosowane do przewozu wartości pieniężnych, spełniają one wymogi ustawowe. Nasze zespoły konwojentów są wyposażone w środki ochrony osobistej (krótką, długą broń palną), odpowiednie uzbrojenie (kamizelki i hełmy kuloodporne) oraz umundurowanie. Do ich dyspozycji pozostają także niezawodne systemy łączności.

Dzięki temu, że konwoje przeprowadzają pracownicy o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w tego typu działaniach, możemy zapewnić rzetelne wykonanie każdej usługi konwojowania. Nasza flota oraz kadra kwalifikowanych pracowników ochrony są wyposażone w systemy GPS, pozwalające na stałe monitorowanie trasy przejazdu i poruszania się. Nadajniki GPS umożliwiają również natychmiastowe zlokalizowanie jednostki przez Centrum Monitorowania.

Specjalistyczny pojazd służący do przewozu wartości to bankowóz typu C, jest on wyposażony w:
  • specjalistyczne pojemniki co najmniej klasy "D" w stojakach umożliwiających mocowanie, wyjmowanie pojemników przez osoby uprawnione albo urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych klasy co najmniej 1,
  • immobiliser spełniający wymagania dyrektywy Rady nr 74/61/EWG z dnia 17 grudnia 1973r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie urządzeń zabezpieczających pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem (Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 2, str. 49), zwanej dalej "dyrektywą 74/61/EWG", lub Regulaminu nr 116 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych - Jednolite wymagania techniczne dotyczące ochrony pojazdów silnikowych przed bezprawnym użyciem, zwanego dalej "regulaminem nr 116 EKG ONZ",
  • modułowy samochodowy system alarmowy spełniający wymagania dyrektywy 74/61/EWG lub regulaminu nr 116 EKG ONZ, posiadający co najmniej następujące właściwości:
- funkcję "panika" włączaną i wyłączaną jednym przyciskiem pilota radiowego i dodatkowym wyłącznikiem wewnątrz przedziału osobowego,
- rezerwowe zasilanie,
- dodatkową syrenę alarmową,
- czujniki ochrony wnętrza,
- blokadę pracy silnika,
- tryb serwisowy,
- sygnalizację alarmową wszystkimi światłami kierunkowskazów,
- monitorowany z zewnątrz system lokalizacji satelitarnej i system sygnalizacji napadu,
- system transmisji alarmu przekazujący co najmniej informacje o: położeniu i prędkości pojazdu, otwarciu oraz zamknięciu drzwi przedziału ładunkowego i osobowego, stanie alarmowania samochodowego systemu alarmowego, włączeniu i wyłączeniu silnika pojazdu, oświetlenie przedziału z pojemnikami.

Urządzenia elektroniczne i elektryczne zamontowane w pojeździe powinny spełniać, w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, wymagania dyrektywy Rady nr 72/245/EWG z dnia 20 czerwca 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wywoływanych przez silniki z zapłonem iskrowym stosowane w pojazdach silnikowych Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 226) lub regulaminu nr 10 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.
Dodatkowa instalacja elektryczna pojazdu (po zabudowie) powinna spełniać wymagania normy PN-S 76021 (rodzaje i zakres badań według punktu 4.1.b tablica 2 kolumna 4 tej normy).
W bankowozie typu C nie dopuszcza się stosowania instalacji gazowej.
 
 
BOK+48 63 240 60 44
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY